۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نتایج بخش آوایی مرحله دانشگاهی بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع)

برادران

رتبه رشته قرآنی بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول قرائت ترتیل دانشجویی حسینی میرمحمدرضا ۱
دوم = = ملکی حسین ۲
مشترکا سوم = = قلی نژاد مجتبی ۳
مشترکا سوم = = رنجبری رضا ۴
چهارم = کارکنان ناطقی قدرت ۵
اول قرائت تحقیق کارکنان محمدزاده محمد مهدی ۶
اول = دانشجویی رضازاده متین ۷
دوم = = بشتر بهروز ۸
اول دعا و مناجات خوانی کارکنان سامعی بهروز ۹
اول ترجمه خوانی اساتید محمدی احمد ۱۰
اول اذان کارکنان پورشهلا محمد علی ۱۱
دوم = = محمدی بابک ۱۲
اول آیین سخنوری دانشجویی راستی حمید ۱۳

خواهران

رتبه رشته قرآنی بخش نام خانوادگی نام ۱
اول قرائت ترتیل اساتید فرحزادی راحله ۲
اول = کارکنان سعدی زهرا ۳
دوم = = ذابح سمیه ۴
سوم = = عباسیان زبیده ۵
اول = دانشجویی حامدی فر مهدیه ۶
اول ترجمه خوانی کارکنان حبیبی شیرین ۷
مشترکا دوم = = طبقی راضیه ۸
مشترکا دوم = = پورحسین بهناز ۹
سوم = = مقدم فر صدیقه ۱۰
اول آیین سخنوری دانشجویی ملارسولی زهرا ۱۱
اول = کارکنان کوهی زهرا ۱۲
دوم = = باهری نسیم ۱۳
Top