۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نتایج رشته حفظ مرحله دانشگاهی بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع)

خواهران

رتبه رشته قرآنی بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول حفظ ۲۰ جزء دانشجویی زاهدی مریم ۱
اول حفظ ۱۰ جزء = احمدی فائزه ۲
اول حفظ ۵ جزء = قلی زاده عایشه ۳
دوم = = هادی رقیه ۴
سوم = = ابراهیم زاده زهرا ۵
اول حفظ ۱ جزء = پورفرج الهام ۶
دوم = = صادقی غیاثی فاطمه ۷
اول حفظ سوره حجرات = باقرزاده فاطمه ۸
اول حفظ  ۲۰ جزء کارکنان وثوق زاده فرشته ۹
اول حفظ ۵ جزء = فیاضی طاهره ۱۰
دوم = = موسوی الهیه ۱۱
سوم حفظ ۳ جزء = قربان وردی زیبا ۱۲
اول حفظ ۲ جزء = غیبت نجیبه ۱۳
اول حفظ سوره حجرات = خدایی رقیه ۱۵
دوم حفظ سوره حجرات = فتاح پور بتول ۱۶

 

برادران

رتبه رشته قرآنی بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول حفظ  ۱۰ جزء دانشجویی بختیاری علی ۱
اول حفظ ۵ جزء = کریمیان رضا ۲
اول = کارکنان راثی یوسف ۳
اول حفظ سوره حجرات اساتید قاسمی باب اله ۴
اول = کارکنان قندچی یونس ۵
Top