۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نتایج رشته معارف قرآنی مرحله دانشگاهی بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع)

رشته نماز

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول اساتید قاسمی نگین ۱
اول کارکنان عبدالعلی زاده قدسیه ۲
دوم = یونس پور رضا ۳
سوم = پوررسمی انسیه ۴
چهارم = وثوق زاده فرشته ۵
پنجم = فرنود خرازی لیلا ۶
مشترکا ششم = طالب زاده زین العابدین ۷
مشترکا ششم = صادق میررانی حبیبه ۸

 

 

رشته سبک زندگی

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول اساتید فرین نازیلا ۱
اول کارکنان خدایی رقیه ۲
دوم = مهران نیا لیلا ۳
سوم = مستاجر فاطمه ۴
چهارم = عیوض زاده آذر ۵
اول دانشجویی افشین نیلوفر ۶
دوم = رسولی صبا ۷
سوم = رخشی افسانه ۸

 

 

رشته حفظ موضوعی

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول اساتید فرحزادی راحله ۱
اول دانشجویی عاشقی میلاد ۲

 

 

رشته پرسمان معارفی

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول کارکنان وجدانی نسرین ۱
دوم کارکنان خالقی مریم ۲
اول دانشجویی جورابچی امیررضا ۳

 

 

رشته ترجمه و تفسیر

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول اساتید اعتراف اسکویی میرعلی ۱
اول کارکنان راحتی فاطمه ۲

 

 

رشته احادیث اهل بیت(ع)

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول اساتید غلام زاده رعنا ۱
اول کارکنان دهزاد حرمت السادت ۲
مشترکا دوم کارکنان سامعی بهروز ۳
مشترکا دوم کارکنان راثی محمدرضا ۴
مشترکا سوم کارکنان اشرفی فریده ۵
مشترکا سوم کارکنان یوسف زاده فاطمه ۶
اول دانشجویی راستی حمید ۷

 

 

رشته سیره معصومین(ع)

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول اساتید علیزاده علی اکبر ۱
مشترکا اول کارکنان اکبری منصور ۲
مشترکا اول کارکنان حسنی مریم ۳
دوم کارکنان میرزایی منصور ۴
سوم کارکنان اسلام زاده طیبه ۵
مشترکا چهارم کارکنان نقیزاده فر زهره ۶
مشترکا چهارم کارکنان مهدوی مهری ۷
مشترکا چهارم کارکنان کمالی حسنیه ۸
مشترکا پنجم کارکنان پوزشی معصومه ۹
مشترکا پنجم کارکنان فداکار حبیب ۱۰
مشترکا پنجم کارکنان خدادادی فاطمه صغری ۱۱
مشترکا ششم کارکنان مهرتبانی اکبر ۱۲
مشترکا ششم کارکنان آذرمی لیلا ۱۳
مشترکا ششم کارکنان قادری لیلا ۱۴
اول دانشجویی صادقی وند فاطمه ۱۵
دوم دانشجویی رجبی آیدا ۱۶
مشترکا سوم دانشجویی عباسقلی زاده فروزان ۱۷
مشترکا سوم دانشجویی حاجی حسینلو فاطمه ۱۸

 

 

رشته  احکام

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول کارکنان کریم زاده هادی ۱
دوم کارکنان نظری فاطمه ۲
مشترکا سوم کارکنان سلیمانیان لادن ۳
مشترکا سوم کارکنان علیزاده سحر ۴
مشترکا سوم کارکنان قربانی فر نسرین ۵
مشترکا سوم کارکنان بیات سفید پری ۶
مشترکا سوم کارکنان صمدیان اکبر ۷
مشترکا چهارم کارکنان باحجب جلال ۸
مشترکا چهارم کارکنان سلمانی ظریفه ۹
مشترکاچهارم کارکنان ستودن حق حبیبه ۱۰
مشترکاچهارم کارکنان رهبر فرزام فرناز ۱۱
مشترکا چهارم کارکنان قادری فرزانه ۱۲
مشترکا پنجم کارکنان محمدی مریم ۱۳
مشترکا پنجم کارکنان نوردادگر اشرف السادات ۱۴
مشترکا پنجم کارکنان سلمانی ملیحه ۱۵
مشترکا پنجم کارکنان عبدالهی شهناز ۱۶
مشترکا ششم کارکنان شیری آذر نیلوفر ۱۷
مشترکا ششم کارکنان کریمی کیا رباب ۱۸
مشترکا ششم کارکنان نوبریان رویا ۱۹
مشترکا اول دانشجویی سیدشوری سیدمرتضی ۲۰
مشترکا اول دانشجویی علیزاده امیر ۲۱
دوم دانشجویی عبدی مرتضی ۲۲
مشترکا سوم دانشجویی زارعی طاهره ۲۳
مشترکا سوم دانشجویی نخجیری الناز ۲۴
چهارم دانشجویی جوانبخت علی ۲۵

 

 

رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
مشترکا اول اساتید بهلولی سپیده ۱
مشترکا اول اساتید پورلک طناز ۲
دوم اساتید واعظ هاله ۳
اول کارکنان هاشمی اقدم سیدرسول ۴
دوم کارکنان امان الهی الناز ۵
سوم کارکنان باهری نسیم ۶
مشترکا چهارم کارکنان قاسمی ثریا ۷
مشترکا چهارم کارکنان فرهنگ رقیه ۸
مشترکاچهارم کارکنان قاسم نژاد راحله ۹
مشترکا چهارم کارکنان مرتضوی معصومه ۱۰
مشترکا چهارم کارکنان عبدی مریم ۱۱
مشترکا پنجم کارکنان صادقی شیروانی فاطمه ۱۲
مشترکا پنجم کارکنان تیمورپور الهه ۱۳
اول دانشجویی زارعی مهدی ۱۴
دوم دانشجویی رنجبری رضا ۱۵
سوم دانشجویی صادقی غیاثی فاطمه ۱۶
چهارم دانشجویی حسن زاده محمد ۱۷

 

 

رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

رتبه بخش نام خانوادگی نام ردیف
اول کارکنان جعفری فاطمه ۱
دوم کارکنان سکوتی محدثه ۲
سوم کارکنان ممقانی شکوه ۳
اول دانشجویی پایدار هادی ۴
دوم دانشجویی حامدفر مهدیه ۵
سوم دانشجویی شکری شادی ۶
چهارم دانشجویی قنبری هادی ۷
پنجم دانشجویی فتحی ور زهرا ۸
Top