حنیفا علوم پزشکی تبریز

اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آیه های نور جزء بیست و پنجم تا سی ام

به مسابقه آیه های نور جزء بیست و ششم تا سی ام ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۳۰ دقیقه و تعداد سوالات ۲۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل چه گناهی سبب می شود که مرتکب شونده گناه، مورد لعن خداوند قرار گیرد و

آیه های نور جزء بیست و یکم تا بیست و پنجم

به مسابقه آیه های نور جزء بیست و یکم تا بیست و پنجم ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۳۰ دقیقه و تعداد سوالات ۲۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل طبق آیات قرآن، قوم سبا چگونه به هلاکت رسیدند؟ الف) با قحطی و خشکسالی

آیه های نور جزء شانزده

به مسابقه آیه های نور جزء شانزدهم تا بیستم ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۲۸ دقیقه و تعداد سوالات ۲۴ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل قرآن کریم دستور به سیِر در زمین می دهد، تا.............؟ الف) روح انسان متعادل باشد. ب) عاقبت کار مجرمان

آیه های نور جزء پانزده

به مسابقه آیه های نور جزء پانزده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل در قرآن کریم، اصحاب کهف چند نفر معرفی شدند و چند سال در غار به خواب رفتند؟ الف) شش نفر

آیه های نور جزء چهارده

به مسابقه آیه های نور جزء چهارده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل افرادی که قسم می خوردند و برآن قسم استوار و محکم نیستند، چگونه معرفی شده اند؟ الف) همچون کسی که

آیه های نور جزء سیزده

به مسابقه آیه های نور جزء سیزده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل توصیه خداوند به اهل ایمان به چه کارهایی است، قبل از آمدن روزی که نه خرید وفروش و نه دوستی

آیه های نور جزء دوازده

به مسابقه آیه های نور جزء دوازده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل انتقاد قرآن به اقوام قبل از اسلام که  به عذاب الهی گرفتار شدند، چه بود؟ الف) به جرء عده کمی،

آیه های نور جزء یازده

به مسابقه آیه های نور جزء یازده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل چرا خداوند ایمان و توبه ی فرعون را قبول نکرد ؟الف)چون در لحظه ی مرگ ایمان آورد.ب)چون ایمانش واقعی نبودج)چون

آیه های نور جزء ده

به مسابقه آیه های نور جزء ده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل فرشتگان هنگام گرفتن جان چه گروهی بر رو و پشت آنها زده، می گویند عذاب سوزنده را بچشید؟الف) فاسقانب) کافرانج)

آیه های نور جزء نه

به مسابقه آیه های نور جزء نه ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل دو عاملی که مانع نزول عذاب الهی بر قومی میشود، کدام است؟الف) وجود پیامبر در میان مردم - استغفار  ب)
Top